Home / Quan hệ cổ đông / Thông tin cổ đông / Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Nguyễn Hữu Yên)