Home / Quan hệ cổ đông / Thông tin cổ đông / Báo cáo: Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Báo cáo: Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Chi tiết báo cáo