Home / Quan hệ cổ đông / Thông tin cổ đông / Báo cáo về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của ông Nguyễn Hữu Yên