Home / Quan hệ cổ đông / Đại hội đồng cổ đông / Biên bản họp HĐQT và Thông báo chốt quyền tham dự ĐHCĐ thương niên năm 2019