Home / Quan hệ cổ đông / Điều lệ, quy chế / Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Sửa đổi bổ sung