Home / Quan hệ cổ đông / Báo cáo / Công văn giải trình về ý kiến ngoại trừ trong BCTC riêng và Hợp nhất năm 2022