Home / Quan hệ cổ đông / Báo cáo / Giải trình ý kiến ngoại trừ trong BCTC riêng và hợp nhất năm 2023