Home / Quan hệ cổ đông / Đại hội đồng cổ đông / HFC Công bố Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024