Home / Quan hệ cổ đông / HFC công bố miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026