Home / Quan hệ cổ đông / Thông tin cổ đông / HFC- Công bố NQ HĐQT về việc tái cơ cấu và thẩm quyền quyết định nội bộ