Home / Quan hệ cổ đông / Đại hội đồng cổ đông / HFC công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023