Home / Quan hệ cổ đông / HFC công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (27/04/2023)