Home / Quan hệ cổ đông / Điều lệ, quy chế / Nghị quyết: Hội đồng quản trị công ty cổ phần xăng dầu HFC