Home / Quan hệ cổ đông / Thông tin cổ đông / Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP Xăng dầu HFC v/v thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ