Home / Quan hệ cổ đông / Đại hội đồng cổ đông / Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019

  • Quy chế làm việc và biểu quyết
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty cổ phần xăng dầu HFC
  • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2019
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát
  • Tờ trình Đại Hội Đồng cổ đông

Chi tiết báo cáo