Home / Quan hệ cổ đông / Đại hội đồng cổ đông / Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024