Home / Quan hệ cổ đông / Thông tin cổ đông / Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng đê thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng đê thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng đê thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Chi tiết thông báo