Home / Quan hệ cổ đông / Thông tin cổ đông / Thông báo: Về việc lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018