Home / Quan hệ cổ đông / Thư mời tham dự và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024