Home / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin giải trình về việc chứng khoán HFC bị đưa vào diện cảnh báo