Home / Quan hệ cổ đông / Đại hội đồng cổ đông / HFC_Thư mời tham dự và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023